www.seniorzy.lodz.pl
Strona główna Facebook Bip

Poniedziałek, 27 Marca 2017


MIEJSKA RADA SENIORÓWOpłatek w Miejskiej Radzie Seniorów

Z inicjatywy wiceprezydenta Łodzi Krzysztofa Piątkowskiego odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe Miejskiej Rady Seniorów. Uroczystość miała miejsce w Centrum Aktywnego Seniora przy ul. Zachodniej 54.56.
Seniorzy obradowali w Łodzi

W UMŁ 7 grudnia odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów oraz Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi. Gości powitała prezydent Hanna Zdanowska, która podkreśliła znaczenie działań na rzecz seniorów w kontekście niekorzystnych zmian demograficznych. Łódź jest aktywna pod tym względem
Wizyta MRS w Poznaniu - 22.11.2016

22 listopada br. w Poznaniu odbyła się konferencja, na której omawiane były wyzwania polityki senioralnej w Polsce i prezentowane doświadczenia miasta Poznania.
KONFERENCJA PRZESTRZEŃ OBYWATELSKA OSOBY STARSZEJ - 28.09.2016

Miejska Rada Seniorów w Łodzi zaprasza na konferencję Przestrzeń obywatelska osoby starszej organizowaną pod patronatem kwartalnikaMY M-Łodzi duchem w dniu 28 września 2016 roku, o godzinie 10.00 w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104
OBYWATELSKI PARLAMENT SENIORÓW

W dniu 1 października 2015r. ustanowionym przez ONZ jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych w sali posiedzeń Sejmu RP w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OSP). Honorowy patronat sprawowała Marszałek Sejmu RP p. Małgorzata Kidawa-Błońska, a merytoryczny Komisja Polityki Senioralnej, której przewodniczył poseł p. Michał Szczerba.
Miejska Rada Seniorów zaprasza na cykl spotkań z seniorami:

Porozmawiajmy o:Pudełku Życia, Karcie Seniora oraz o problemach osób starszych w Łodzi i na Osiedlu.
Wybory do Miejeskiej Rady Seniorów w Łodzi II Kadencji

Z dniem 23.03.2015r. rozpoczynamy procedurę przyjmowania zgłoszeń na wybory do Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi II Kadencji.


Stanowisko Miejskiej Rady Seniorów dot. emerytur

Łódź, dn. 30.09.2013 r.

 

 

Pani

Irena Lipowicz

Rzecznik Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

 

 

            Miejska Rada Seniorów w Łodzi zwraca się do Pani Rzecznik z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej doprowadzającej do zmian w obowiązującej Ustawie Emerytalnej.

Argumentów za podjęciem takiej inicjatywy dostarcza samo życie. Wiemy aż nadto dobrze, że warunki życia są coraz trudniejsze, przy stałym wzroście cen, że bardzo licznej grupie emerytów pobierających najniższe świadczenia emerytalne nie wystarcza na dokonywanie stałych opłat, zakup żywności czy wykupienie leków.

Zmiany w ustawie powinny iść w kierunku podniesienia z budżetu państwa najniższych emerytur. Dopóki Sejm RP nie przeprowadzi tych zmian od 2014 r. to waloryzacja tych zmian winna być kwotowa bo jest ona korzystniejsza od  procentowej.

Polska starzeje się w szybkim tempie. Szacunek osobom starszym, emerytom - dziś zwanymi seniorami - nie wystarcza okazać tylko raz do roku z okazji Międzynarodowego czy Europejskiego Dnia Osób Starszych. Należy go okazywać także w konkretnych działaniach na ich rzecz.

Dlatego Miejska Rada Seniorów w Łodzi w poczuciu moralnej odpowiedzialności i w trosce o los najbiedniejszych emerytów prosi Panią Rzecznik o nieustanne działania doprowadzające do zmian w ustawie emerytalnej.

Życzymy Pani Rzecznik dobrych inicjatyw na rzecz osób starszych.

 

Pismo zostało przekazane również do wiadomości:  

1.Ewa Kopacz - Marszałek Sejmu RP,

2. Posłowie i Senatorowie Ziemi Łódzkiej,

3.Miejskie Rady Seniorów w Polsce.

 

 

 


Miejska Rada Seniorów została powołana Uchwałą Nr XXV/403/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 października 2011 r., zmienioną Uchwałą Nr XXXV/660/12 z dnia 14 marca 2012 r. Głównym celem działania Miejskiej Rady Seniorów, jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz Miasta. Rada jest organem opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym i powoływana jest na okres kadencji Rady Miejskiej.

W skład Rady wchodzi łącznie piętnaście osób. Dziewięciu członków zostało wybranych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, które działają na rzecz środowiska osób starszych oraz przez przedstawicieli rad osiedli, uniwersytetów trzeciego wieku i klubów seniora. W skład Rady wchodzą również trzy osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Łodzi oraz trzy osoby wskazane przez Radę Miejską w Łodzi.

 Rada działa w następujących obszarach:
1) zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów,
2) wspieranie aktywności ludzi starszych,
3) mieszkalnictwo dla seniorów,
4) profilaktyka i promocja zdrowia seniorów,
5) przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu,
6) rozwój form wypoczynku, dostęp do edukacji i kultury,
7) wspieranie i upowszechnianie różnorodnych form edukacji seniorów.

Do zadań Rady należy:
1) ścisła współpraca z władzami Miasta przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszych,
2) przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań w perspektywie krótko i długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów,
3) monitorowanie potrzeb łódzkich seniorów,
4) wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów,
5) zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego,
6) inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy Miasta Łodzi ze środowiskiem osób starszych,
7) informowanie społeczności miasta o szczególnych kierunkach działalności podejmowanych przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz środowiska seniorów,
8) umacnianie międzypokoleniowych więzi społecznych, współpracy, dialogu i zrozumienia pomiędzy generacjami,
9) niwelowanie stereotypów związanych ze starością i starzeniem się oraz budowanie pozytywnego społecznego wizerunku osób starszych,
10) upowszechnianie wiedzy o możliwościach osób starszych, ich potencjale społecznym, ale także potrzebach i oczekiwaniach, a więc konieczności realnego wpływu na decyzje podejmowane przez władze lokalne, w tym w szczególności na jakość wszelkich usług, oferowanych z myślą o seniorach.