www.seniorzy.lodz.pl
Strona główna Facebook Bip

Piątek, 28 Lipca 2017


DOMY DZIENNEGO POBYTU

W Łodzi funkcjonuje 20 Domów Dziennego Pobytu (18 publicznych i 2 niepubliczne). Placówki te dysponują łącznie 930 miejscami. W ciągu roku rotacyjnie korzysta z nich około 1000 osób.

Domy Dziennego Pobytu zapewniają pomoc osobom w wieku poprodukcyjnym niepodejmującym zatrudnienia, niepracującym emerytom i rencistom oraz niepracującym osobom niepełnosprawnym w organizacji czasu wolnego i aktywizacji społecznej poprzez:

  • umożliwienie pobytu i wypoczynku na terenie Domu;
  • zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych;
  • uczestnictwo w zajęciach służących utrzymaniu sprawności psychofizycznej
  • w zależności od potrzeb uczestników i możliwości Domu;
  • zapewnienie całodziennego wyżywienia.


Podstawą do korzystania z usług Domu jest decyzja administracyjna wydana w oparciu o rodzinny wywiad środowiskowy.

Zasady odpłatności za pobyt uczestników w Domu określa Uchwała Nr LIII/1008/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 września 2005 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej oraz zmieniająca ją Uchwała Nr LXI/1174/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 lipca 2009 r., która stanowi, m.in. że: opłatę za pobyt w Domu określa się na poziomie kosztów wyżywienia, odpowiadających kwocie stawki żywieniowej. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala Kierownik Wydziału Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi w porozumieniu z Administratorem Domu, w oparciu o aktualne ceny artykułów żywnościowych oraz obowiązujące normy żywnościowe.