www.seniorzy.lodz.pl
Strona główna Facebook Bip

Sobota, 22 Lipca 2017


Europejskie

Program Grundtvig

Program Grundtvig dotyczy niezawodowej edukacji osób dorosłych i wspiera współpracę na poziomie europejskim w tym obszarze. Skierowany jest do różnego typu organizacji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych - ich słuchaczy i pracowników. Promuje przede wszystkim współpracę w zakresie edukacji tych osób dorosłych, które są z grup wymagających szczególnego wsparcia, takich jak: osoby niepełnosprawne, osoby starsze, mniejszości narodowe i etniczne, osoby o niskich kwalifikacjach, a także zamieszkujące tereny o utrudnionym dostępie do oferty edukacyjnej dla dorosłych.

Osoba dorosła w rozumieniu programu Grundtvig to każda osoba, która zakończyła już edukację formalną w szkole i ew. ukończyła studia wyższe, niezależnie od tego, czy otrzymała świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły. Działania programu Grundtvig mogą dotyczyć również młodych osób dorosłych, które jeszcze się uczą w szkołach lub studiują, o ile działania te dotyczą oferty edukacyjnej dla dorosłych, a nie programu nauczania w szkole czy uczelni (np. wieczorowe kursy językowe, komputerowe; zajęcia dotyczące rozwoju osobistego, edukacji międzypokoleniowej, edukacji międzykulturowej, itd.).

Przykładowe obszary tematyczne:

 • rozwijanie kompetencji kluczowych u dorosłych (np. nauka języków obcych, kompetencje informatyczne, kompetencje społeczne i obywatelskie, umiejętność uczenia się, świadomość i ekspresja kulturalna, przedsiębiorczość)
 • metodyka nauczania osób dorosłych
 • uczenie się osób w starszym wieku, edukacja międzypokoleniowa
 • edukacja rodziców
 • sposoby motywowania osób dorosłych do dalszej nauki, zwłaszcza tych, które ją przedwcześnie przerwały
 • niezawodowa edukacja osób niepełnosprawnych
 • niezawodowa edukacja dorosłych na terenach wiejskich
 • niezawodowa edukacja osadzonych
 • niezawodowa edukacja migrantów
 • edukacja interkulturowa
 • edukacja prozdrowotna
 • edukacja konsumencka
 • zagadnienia z zakresu alfabetyzacji dorosłych (adult literacy)

Kto może korzystać z programu

 • dorośli słuchacze (osoby dorosłe uczące się) za pośrednictwem organizacji prowadzących edukację dorosłych
 • organizacje oferujące możliwości edukacji dorosłych oraz kadra tych organizacji
 • organizacje non-profit, organizacje wolontariackie i pozarządowe (NGOs) prowadzące edukację dorosłych
 • placówki zajmujące się kształceniem lub doskonaleniem kadry edukacji dorosłych
 • podmioty świadczące usługi doradztwa zawodowego i poradnictwa oraz usługi informacyjne dotyczące dowolnych aspektów edukacji dorosłych
 • osoby i podmioty odpowiedzialne za systemy i strategie dotyczące dowolnych aspektów edukacji dorosłych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym
 • stowarzyszenia i przedstawiciele osób związanych z edukacją dorosłych, w tym stowarzyszenia osób uczących się i nauczycieli/edukatorów dorosłych
 • ośrodki badawcze, szkoły wyższe, przedsiębiorstwa i inne podmioty zajmujące się kwestiami edukacji dorosłych

Główne cele programu Grundtvig

 • odpowiadanie na wyzwania edukacyjne związane ze starzeniem się populacji w Europie
 • pomoc w zapewnianiu osobom dorosłym ścieżek poprawy ich wiedzy i kompetencji

Cele operacyjne programu Grundtvig

 • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym oraz pod względem dostępności ogólnoeuropejskiej mobilności osób biorących udział w edukacji dorosłych, tak, by wesprzeć mobilność co najmniej 7000 tych osób w 2013 r.
 • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym współpracy pomiędzy organizacjami zajmującymi się edukacją dorosłych w Europie
 • zapewnienie alternatywnych możliwości dostępu do edukacji dorosłych osobom z grup wymagających szczególnego wsparcia oraz z defaworyzowanych grup społecznych, w szczególności osobom starszym oraz osobom, które zaniechały kształcenia bez osiągnięcia podstawowych kwalifikacji
 • ułatwienie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie edukacji dorosłych, a także ich transferu, w tym z kraju uczestniczącego do innych krajów
 • wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) treści, usług, metodologii nauczania oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie
 • poprawa metod dydaktycznych oraz zarządzania organizacjami edukacji dorosłych

 

Dane adresowe
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Zespół Programu Grundtvig
ul. Mokotowska 43,
00-551 Warszawa
Tel. 224-631-354, 224-631-355
Fax 224-631-021
e-mail: grundtvig@frse.org.pl
www.grundtvig.org.pl