www.seniorzy.lodz.pl
Strona główna Facebook Bip

Piątek, 28 Lipca 2017


Fundacje bankowe

Ważną grupą darczyńców, która wspomaga organizacje pozarządowe są tzw. fundacje bankowe, czyli fundacje powołane przez instytucje bankowe. Prezentujemy przegląd takich organizacji i zachęcamy do starania się o ich wsparcie.

 

Fundacja BGŻ >>>
Fundacja BGŻ podejmuje działania na rzecz rozwoju lokalnych środowisk w których działa Bank. Fundacja została powołana min. w celu:

 • prowadzenia wszechstronnej działalności społecznie użytecznej, w tym podejmowania i wspierania inicjatyw w zakresie rozwoju edukacji, nauki, kultury, pomocy społecznej i ochrony zdrowia
 • wspierania i propagowania inicjatyw służących podnoszeniu poziomu edukacyjnego społeczeństwa
 • wspierania idei wolontariatu oraz popularyzacji tej formy w środowisku bankowym i finansowym

Fundacja Banku Ochrony Środowiska >>>
Fundacja współpracuje z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami, administracją publiczną i mediami, w ramach:

 • promocji i wsparcia rekrutacji do poszczególnych projektów
 • współorganizacji i współfinansowania wybranych konkursów edukacyjnych

Fundacja BRE Banku >>>
Fundacja koncentruje się na wspieraniu projektów z obszarów:

 • Nauki i edukacji
 • Ochrony zdrowia i opieki społecznej
 • Kultury i dziedzictwa narodowego

Adresatami pomocy ze strony Fundacji mogą być, min.:

 • Samorządy, organizacje społeczne i instytucje realizujące programy w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy i przedsiębiorczości
 • Osoby chore i wymagające opieki specjalistycznej
 • Organizacje charytatywne i ich podopieczni
 • Instytucje zajmujące się propagowaniem kultury, opieką nad dziełami sztuki oraz ochroną zabytków

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga (Citibank) >>>
Fundacja wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielane są dofinansowania instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych:

1. Edukacja

 • Innowacje w edukacji
 • Edukacja ekonomiczna
 • Dziedzictwo kulturowe i tradycje

2. Rozwój lokalny

 • Priorytety opieki zdrowotnej
 • Polityka społeczna
 • Nauka przedsiębiorczości

Fundacja Bankowa im. dr. Mariana Kantona (Grupa Pekao S.A.) >>>
Zakres działalności charytatywnej i społecznej Fundacji obejmuje wspieranie działań w zakresie min.:

 • niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym
 • popularyzowania wiedzy bankowej
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 • realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych
 • upowszechniania kultury

Fundacja BNP Paribas >>>
Fundacja BNP Paribas inicjuje i prowadzi projekty o charakterze charytatywnym. Głównym, bieżącym obszarem działania fundacji jest przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym.

Fundacja PKO Banku Polskiego >>>
Fundacja PKO Banku Polskiego działa na rzecz dobra publicznego min. w zakresie: oświaty, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Fundacja Narodowego Banku Polskiego >>>
Fundacja Narodowego Banku Polskiego prowadzi i wspiera projekty, które rozwijają edukację ekonomiczną i przyczyniają się do jej upowszechnienia. Fundacja NBP realizuje ten cel zarówno poprzez własne projekty, jak i poprzez udzielanie wsparcia inicjatywom innych instytucji, stowarzyszeń i osób.

Polecamy lekturę artykułów mówiące o tym, jak banki wspierają organizacje pozarządowe, działając poprzez swoje fundacje: