www.seniorzy.lodz.pl
Strona główna Facebook Bip

Sobota, 22 Lipca 2017


Lokalne

Konkursy ofert

Zasady ogłaszania konkursów ofert szczegółowo reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.[1]) która nakłada na organy administracji publicznej obowiązek współpracy z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 wyżej wymienionej ustawy. Realizacja zadań publicznych może odbywać się poprzez powierzenie realizacji zadania, w ramach czego organ w całości finansuje zlecone zadanie lub wsparcie (dofinansowanie) jego wykonania przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej tematyką konkursu ofert.

Realizatorzy konkursów ofert sporządzają corocznie, w terminie do dnia 31 stycznia, harmonogramy konkursów ofert i przekazują je do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Łodzi. Konkursy ofert ogłasza się w BIP, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi. Oferty składane do konkursów przyjmowane są przez ich realizatorów w zamkniętych kopertach na stosownych formularzach. Wyniki pracy Komisji Konkursowych, zawierające w szczególności propozycje rozstrzygnięcia konkursów ofert, wraz z uzasadnieniem, przekazywane są Prezydentowi Miasta Łodzi, który zatwierdza rozstrzygnięcia konkursów ofert. Informacje na temat wyników są umieszczane na stronie internetowej, w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

Pracownicy, upoważnieni przez realizatorów konkursów ofert, przeprowadzają doraźne kontrole prawidłowości i terminowości realizacji zadań publicznych przez zleceniobiorców oraz dokonują analizy sprawozdań częściowych i sprawozdań końcowych składanych przez zleceniobiorców po zakończeniu realizacji tych zadań. Z kontroli, o których mowa w ust. 1 sporządzane są protokoły, podpisywane przez kontrolujących i uprawnione osoby ze strony zleceniobiorców.

Harmonogram konkursów ofert na rok 2013
Ogłoszenia konkursów