www.seniorzy.lodz.pl
Strona główna Facebook Bip

Piątek, 28 Lipca 2017


Skład Rady II kadencji

 

W skład Miejskiej Rady Seniorów II kadencji weszły następujące osoby:


1) Tropisz Janina – Przewodnicząca,
2) Jakóbowska Krystyna, Wiceprzewodnicząca,
3) Średziński Stanisław Andrzej, Wiceprzewodniczący,
4) Weder Zdzisław, 
5) Buczkowski Andrzej,
6) Chałas Marek - członek Miejskiej Rady Seniorów do 1.07.2017 r 
7) Dauksza Jerzy,
8) Jędrzejewska-Wysocka Barbara,
9) Kluska Kazimierz,
10) Kośmiński Włodzimierz,
11) Kwasiborska Helena,
12) Papis Marian,
13) Strzelecki Michał,
14) Tomecka Ewa,
15) Weremczuk Zbigniew.

 

MIEJSKA RADA SENIORÓW - Jesteśmy do Państwa dyspozycji


Miejska Rada seniorów to ciało powołane przez Prezydenta Miasta Łodzi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi. W jej skład wchodzi piętnaście osób wyłonionych w demokratycznych wyborach i reprezentujących organizacje pozarządowe, uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora i inne grupy zobowiązane do działań na rzecz starszych mieszkańców naszego miasta. Zgodnie z posiadanym statutem Miejska Rada Seniorów jest ciałem doradczym opiniującym i wnioskującym w sprawach dotyczących osób 60+. Swoje opinie i wnioski składa na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta Łodzi.
Żeby jednak takie wnioski i opinie przygotować musimy posiadać wiedzę na temat działań podejmowanych przez  organy władzy państwowej i samorządowej  oraz znać faktyczne  potrzeby i zapatrywania osób starszych, które ma-my zaszczyt reprezentować. Dlatego poza zabiegami mającymi na celu stała współpracę z władzami miasta, jak choćby wniosek o stworzenie w Łodzi funkcji Rzecznika Seniorów, staramy się wsłuchiwać w Państwa głosy.
Uważamy, że najlepsze sposób pozyskiwania wiedzy to bezpośredni kontakt z zainteresowanymi, dlatego staramy się być wszędzie tam gdzie dzieje się cos ważnego.  Docieramy wszędzie gdzie nas Państwo zaprosicie, do domów dziennego pobytu, do klubów seniora, do domów pomocy społecznej i uniwersytetów trzeciego wieku,. Dotrzemy również tam gdzie tworzą się grupy nieformalne mające na celu poprawę życia seniorów.
Wystarczy zadzwonić do nas w środę, podczas stałych dyżurów, w godzinach  od 11.00 do 13.00 - telefon 42 638 50 32, lub dotrzeć osobiście. Nasza siedziba to pokój nr 22 (parter) w gmachu Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47. Można kontaktować się z nami  za pomocą poczty elektronicznej: e-mail: mrslodz@gmail.com.  Można też zostawić dla nas informację o potrzebie spotkania w Zespole ds. Seniorów Urzędu Miasta Łodzi- telefon: 42 638 47 30 lub osobiście: Zachodnia 47 pokój 132.
Podczas spotkania poinformujemy Państwa o naszych pracach i wysłuchamy wszystkich uwag dotyczących funkcjonowania osób starszych w naszym mieście.

Zapraszamy do współpracy
Prezydium Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi

 

Miejska Rada Seniorów została powołana 
na mocy Uchwały nr XXV / 403 / 11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 października 2011 r., zmienionej Uchwałą nr XXXV / 660 / 12 z dnia 14 marca 2012 r., zmienionej Uchwałą nr VII/104/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 lutego 2015 r.

Rada wybierana jest spośród osób zgłoszonych przez przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. W skład Rady wchodzi łącznie piętnaście osób. 


Rada jest ciałem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym dla Władz Miasta Łodzi, z którym współpracuje we wszystkich obszarach dotyczących osób starszych, w szczególności:

1.    rozwoju umiejętności i świadomości dotyczących partycypacji seniorów w życiu publicznym; 
2.    zapobiegania i przełamywania marginalizacji seniorów;
3.    wspierania aktywności osób starszych; 
4.    mieszkalnictwa dla seniorów;
5.    profilaktyki i promocji zdrowia seniorów;
6.    przełamywania stereotypów na temat seniorów i starości;
7.    budowania autorytetu osób starszych oraz wzmacniania pożądanych relacji wewnątrz i międzypokoleniowych;
8.    rozwoju, wspierania i upowszechniania różnorodnych form wypoczynku, aktywności ruchowej, dostępu do edukacji i kultury;
9.    wspierania i upowszechniania edukacji do starości. 

 

ZESPOŁY TEMATYCZNE DZIAŁAJĄCE W RAMACH 
MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW

1.    Zespół prasowy;
2.    Zespół ds. kontaktów z mieszkańcami;
3.    Zespół ds. ochrony zdrowia;
4.    Zespół ds. socjalno – bytowych;
5.    Zespół ds. wypoczynku i rehabilitacji;
6.    Zespół ds. kultury;
7.    Zespół ds. edukacji.


KONTAKT

Siedziba Miejskiej Rady Seniorów znajduje się w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych przy ul. Zachodniej 47, w pokoju  22. 

Dyżury Miejskiej Rady Seniorów odbywają się w każdą środę w godzinach 11:00-13:00,w trakcie których mogą Państwo kontaktować się z Radą również telefonicznie pod numerem: 42 638 50 32.