www.seniorzy.lodz.pl
Strona główna Facebook Bip

Piątek, 28 Lipca 2017


Domy Pomocy Społecznej

Na terenie Łodzi funkcjonuje 15 domów pomocy społecznej o różnym profilu, z tego: 13 domów pomocy społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź i 2 domy pomocy społecznej prowadzone na zlecenie Miasta Łódź. Placówki te przeznaczone są łącznie dla 1 999 pensjonariuszy.

Według podziału na typy domów, na terenie Łodzi prowadzone są :

  • 4 domy pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku (prowadzone przez Miasto Łódź) – dysponujące 337 miejscami,
  • 3 domy pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych (prowadzone przez Miasto Łódź) – zabezpieczające łącznie 820 miejsc,
  • 2 domy pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych (prowadzone przez Miasto Łódź) – zabezpieczające łącznie 200 miejsc,
  • 3 domy pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych (2 prowadzone przez Miasto Łódź i 1 prowadzony na zlecenie Miasta) – przewidziane na 396 miejsc,
  • 2 domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (prowadzone przez Miasto Łódź) – zapewniające 227 miejsc,
  • 1 dom dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn (prowadzony na zlecenie Miasta Łódź) – na 10 miejsc.

Organizacja i zasady działania Domów uwzględniają stopień fizycznej i psychicznej sprawności mieszkańców. Świadczą one wobec podopiecznych podstawowe usługi w zakresie bytowym, medycznym, opiekuńczym i wspomagającym, udzielają pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, podnoszeniu sprawności i aktywności życiowej. Umożliwiają również realizację potrzeb religijnych i kulturalnych mieszkańców.

Placówki organizują zajęcia terapeutyczne poprzez pracę i twórczość. Zgodnie z potrzebami i możliwościami pensjonariusze biorą udział w imprezach kulturalnych i turystycznych, mają dostęp do księgozbioru, telewizji i prasy itp.

Procedurę umieszczania w domu pomocy społecznej należy rozpocząć od nawiązania kontaktu z pracownikiem socjalnym Wydziału Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej.

Pracownik socjalny przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy i pomoże w skompletowaniu wymaganych dokumentów.

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji osoba ubiegająca się o umieszczenie zostanie zakwalifikowana do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, a następnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wyda decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz określi przewidywany termin wydania decyzji o umieszczeniu, na podstawie której osoba zostanie przyjęta do placówki.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Opłatę za pobyt ponoszą: mieszkaniec domu w wysokości 70% swojego dochodu netto, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu oraz osoby zobowiązane do alimentacji (małżonek, zstępni przed wstępnymi). Wysokość opłaty ponoszonej przez rodzinę jest uzależniona od jej sytuacji dochodowej i przekroczenia kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.


Wykaz Domów Pomocy Społecznej

L. p. Nazwa Telefon Adres
1. Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej 42 250 72 00 ul. Przybyszewskiego 255/267
2. Dom Pomocy Społecznej 42 632 22 03  ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32
3. Dom Pomocy Społecznej 42 645 70 55  ul. Paradna 36
4. Dom Pomocy Społecznej 42 643 53 49  ul. Podgórna 2/14
5. Dom Pomocy Społecznej 42 655 57 62 ul. Złotnicza 10
6. Dom Pomocy Społecznej 42 655 78 53  ul. Spadkowa 4/6
7. Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 42 655 30 30  ul. Przyrodnicza 24/26
8. Dom Pomocy Społecznej "Włókniarz" im. Jana Pawła II 42 686 06 49  ul. Krzemieniecka 7/9
9. Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" 42 659 71 70  ul. Dojazdowa 5/7
10. Dom Pomocy Społecznej 42 652 24 25  ul. Rojna 15
11. Dom Pomocy Społecznej 42 651 16 70 w.329 ul. Sierakowskiego 65
12. Dom Pomocy Społecznej 42 640 90 28  ul. Rudzka 56
13. Dom Pomocy Społecznej 42 679 12 55  ul. Narutowicza 114