www.seniorzy.lodz.pl
Strona główna Facebook Bip

Piątek, 28 Lipca 2017


ULGI I PRAWA DLA SENIORÓW

Tańsze podróże emerytów

Seniorzy mają prawo do dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37 proc. w 2 klasie pociągów osobowych, pospiesznych i ekspresowych. Ulga ta nie dotyczy przejazdów pociągami EuroCity i InterCity. Pamiętaj jednak, że przejazd "tam" i "z powrotem" jest traktowany jako dwa oddzielne przejazdy.
Prawo do zniżki przysługuje na podstawie odpowiedniego zaświadczenia (wydawanego m.in. przez terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów) wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość. Z dwóch ulgowych przejazdów w ciągu roku mogą też skorzystać współmałżonkowie emerytów, na których pobierane są zasiłki rodzinne.

 

Zniżka 30% obowiązuje na przejazdy w komunikacji krajowej pociągami "PKP Intercity" S.A. wszystkich kategorii* w 1. i 2. klasie.   Bilet dla Seniora to stała oferta dla każdego, kto ukończył 60 lat.  Aby potwierdzić uprawnienie do zniżki, wystarczy okazać konduktorowi dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i wiek, np. dowód osobisty.

 

Podróżowanie z I grupą inwalidzką

Inwalidzi I grupy oraz osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mają prawo do 49-procentowej zniżki na bilety jednorazowe w pociągach osobowych oraz autobusach PKS w komunikacji zwykłej, a także do 37-procentowej ulgi na bilety jednorazowe w pozostałych pociągach PKP oraz autobusach PKS. Prawo do ulg przysługuje na podstawie jednego z dokumentów, między innymi wypisu z orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, wypisu z orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS, legitymacji osoby niepełnosprawnej wystawionej przez uprawniony organ, które okazuje się wraz z dowodem osobistym.

Osobom niewidomym, uznanym za niezdolne do samodzielnej egzystencji, przysługuje ulga do 93 procent na bilety jednorazowe w pociągach osobowych oraz autobusach PKS w komunikacji zwykłej. W pozostałych pociągach oraz autobusach należy się zniżka w wysokości 51 procent.

 

Tańszy paszport

Opłata za wydanie paszportu wynosi 140 zł. Ulga w wysokości 50 proc. przysługuje między innymi emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i ich współmałżonkom (pozostającym na ich utrzymaniu), osobom przebywającym w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczych oraz pobierającym zasiłki stałe, a także kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy o kombatantach. Osoby uprawnione do ulgi za wydanie paszportu płacą 70 zł.

Żadnych opłat nie pobiera się natomiast od:

 • osób, które w dniu złożenia wniosku ukończyły 70 lat,
 • osób przebywających w domach opieki społecznej lub zakładach opiekuńczych oraz od osób korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, które wyjeżdżają za granicę w celu długotrwałego leczenia lub konieczności poddania się operacji.

 

Telewizja i radio bez abonamentu.

Uprawnienia do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentu rtv mogą uzyskać osoby znajdujące się w wykazie osób uprawnionych, które w urzędzie pocztowym:

 • przedstawią dokumenty uprawniające do korzystania ze zwolnienia z opłat rtv
 • przedstawią dowód osobisty oraz złożą oświadczenie o spełnieniu warunków do korzystania ze zwolnienia (pobierz oświadczenie) (konieczność składania oświadczeń dotyczy wszystkich osób zwolnionych na podstawie ustawy o opłatach abonamentowych oraz innych ustaw)

Dokumentem potwierdzającym uzyskanie uprawnień do korzystania z bezpłatnego abonamentu rtv jest oryginał formularza zwolnienia z opłat za używanie odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych potwierdzony datownikiem urzędu pocztowego.

Zwolnienia od opłat abonamentowych rtv przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano potwierdzenie do korzystania ze zwolnienia z opłat rtv.

W przypadku okresowych zwolnień od opłat abonamentowych, brak przedstawienia dokumentów potwierdzających przedłużenie uprawnień na kolejny okres będzie skutkował koniecznością wnoszenia opłata rtv w kolejnych miesiącach.

Osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych obowiązane są zgłosić w placówce pocztowej zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskanie zwolnienia, w terminie 14 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła.

Z płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego zwolnione są m.in.:

 • osoby, które ukończyły 75 rok życia,
 • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, 
 • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
 • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia. 

Na poczcie trzeba przedstawić dowód osobisty i decyzję organu emerytalno-rentowego (np. ZUS lub KRUS) o wysokości świadczenia.

Wszystkie szczególowe informację znajda Państwo na stronie Poczty Polskiej

 

Ulgi w łódzkim MPK

 Do bezpłatnych przejazdów uprawnieni są

 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, organy uprawnione do orzekania o inwalidztwie w służbach mundurowych podległych MON i MSW lub wypis lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • osoby, które ukończyły 70 lat.

Do ulgowych przejazdów uprawnieni są:

 • kombatanci,
 • emeryci i renciści, z wyjątkiem osób wymienionych w § 4 ust. 1,
 • osoby niepełnosprawne posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności i pobierające rentę socjalną bądź zasiłek stały.

 żródło: www.se.pl,  ww.poczta-polska.pl, www.mpk.lodz.pl