www.seniorzy.lodz.pl
Strona główna Facebook Bip

Niedziela, 20 Sierpnia 2017


Usługi opiekuńcze

Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 182) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi te mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Warunki przyznawania i odpłatność za usługi opiekuńcze określa Uchwała Nr XXX/481/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania oraz zmieniająca ją Uchwała Nr LIX/1122/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2005 r.

Świadczenia w formie usług opiekuńczych są odpłatne. Cena za 1 godzinę usługi opiekuńczej jest negocjowana z realizatorami usług, z którymi zawarte zostały umowy na ich wykonanie. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej oraz dochodu osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenie. W przypadku, gdy dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego lub równy jest kryterium dochodowemu określonemu w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie /Tabele odpłatności zawiera załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/481/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 maja 2004 r./ Ponadto osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji osobistej, zdrowotnej lub majątkowej, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zwłaszcza jeżeli obciążenie odpłatnością niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, można przyznać usługi opiekuńcze nieodpłatnie lub określić odpłatność za usługi opiekuńcze w wysokości niższej niż wynikająca z zasad określonych w zał. Nr 2.

Wymiar i zakres przyznanych usług uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej jego i jego rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze wywiadu środowiskowego oraz posiadanych środków finansowych w budżecie miasta na ten cel.