www.seniorzy.lodz.pl
Strona główna Facebook Bip

Niedziela, 20 Sierpnia 2017


OBYWATELSKI PARLAMENT SENIORÓW

drukuj wpis

W dniu 1 października 2015r. ustanowionym przez ONZ jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych w sali posiedzeń Sejmu RP w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OSP). Honorowy patronat sprawowała Marszałek Sejmu RP p. Małgorzata Kidawa-Błońska, a merytoryczny Komisja Polityki Senioralnej, której przewodniczył poseł p. Michał Szczerba.

Niewątpliwie Obywatelski Parlament Seniorów ma charakter pionierski. Udział w nim brali przede wszystkim przedstawiciele środowisk inicjatywnych tj. Uniwersytetów Trzeciego Wieku jak również Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz delegaci gminnych rad seniorów.
    Delegaci zgodnie z ustalonym programem powołali Przewodniczącą OPS p. Krystynę Lewkowicz oraz pięciu Wiceprzewodniczących, złożyli ślubowanie. Przyjęto Regulamin OPS jak również Deklarację inauguracyjnej sesji OPS „Seniorzy i przyszłość Polski”. Przyjęte dokumenty są bardzo ważne i istotne w zakresie realizowanych w ostatnich latach przedsięwzięć programowych, jak również konieczności podjęciu wielu prac, które powinny wzmocnić politykę senioralną. W ocenie delegatów OPS należy inspirować stałą debatę społeczną nad rozwojem edukacji demograficznej, kontynuować i rozwijać działania w zakresie polityki senioralnej z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb osób starszych. Niezbędnym jest ustalenie zakresu potrzeb osób starszych, a następnie monitorowanie i badania efektywności wydatkowanych środków publicznych na te działania.
    Po zakończeniu posiedzenia plenarnego delegaci OPS odbyli posiedzenia w deklarowanych Komisjach OPS, a mianowicie:
Komisji ds. organizacyjno - prawnych.
Komisji ds. strategii, budżetu i finansów.
Komisji ds. informacji i kontaktów z otoczeniem.
    Komisja ds. organizacyjno – prawych, w której uczestniczę, wobec faktu, że bardzo wiele środowisk w postaci stowarzyszeń, fundacji, klubów, różnego rodzaju ośrodków działających na rzecz seniorów, które nie są reprezentowane w OPS, które nie wiedziały lub nie mogły uczestniczyć w przygotowaniu obowiązujących dokumentów OPS, zechcą swoje uwagi, przemyślenia, wnioski przesłać w terminie do 15 listopada 2015r. na adres:
Obywatelski Parlament Seniorów, Komisja ds. organizacyjno – prawnych, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa.
Lub parlamet.seniorow@sejm.gov.pl, z dopiskiem Komisja ds. organizacyjno – prawnych.

Z poważaniem
Janina Tropisz – Wiceprzewodnicząca Komisji ds. organizacyjno – prawych OPS.
Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi