www.seniorzy.lodz.pl
Strona główna Facebook Bip

Piątek, 28 Lipca 2017


Koordynowana Opieka Senioralna

drukuj wpis

Jednym z największych wyzwań współczesności jest proces starzenia się społeczeństw. Za dziesięć lat co czwarty mieszkaniec naszego kraju będzie miał ukończone 65 lat.

Według opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny Prognozy ludności rezydującej dla Polski na lata 2015 – 2050, do 2050 roku udział osób w wieku senioralnym w naszym społeczeństwie zwiększy się do jednej trzeciej. Te osoby będą potrzebowały zróżnicowanego, kompleksowego i kompetentnego wsparcia w zakresie ich funkcjonowania w wymiarze zdrowotnym i społecznym. Dodatkowo, Łódź jest jednym z najszybciej starzejących się miast w Polsce!Dlatego też Uniwersytet Medyczny w Łodzi, jako pierwszy i jedyny w kraju, oferuje trzyletnie studia na nowo utworzonym kierunku: koordynowana opieka senioralna (managed senior care).

Studia mają charakter praktyczny i międzyobszarowy. Łączą wiedzę medyczną z kompetencjami z zakresu nauk społecznych. Nasi absolwenci będą specjalistami wszechstronnie przygotowanymi do pracy z osobami w wieku senioralnym (oraz na poziomie management: do zarządzania starością). Kierunek został przygotowany i będzie prowadzony przy czynnym współudziale pracodawców z regionu, zatem absolwenci mają realne szanse na zdobycie wykształcenia odpowiadającego potrzebom potencjalnych pracodawców, a także na znalezienie pracy zaraz po ukończeniu studiów. Rynek opieki koordynowanej w Polsce właśnie się rozwija a Łódź ma szansę stać się jednym z wiodących ośrodków wdrażających model opieki koordynowanej. Nasi absolwenci staną się więc twórcami i wdrożeniowcami tego modelu na poziomie regionalnym, a docelowo także na poziomie krajowym. Kierunek koordynowana opieka senioralna jest skierowany do osób, które ukończyły szkołę średnią i pragną poszerzać swą wiedzę w ramach międzyobszarowych studiów z zakresu opieki koordynowanej nad osobami starszymi i które chciałyby uzyskać specjalistyczną wiedzę z obszaru nauk medycznych i społecznych. Nasza oferta jest także skierowana do osób, które posiadają już wyższe wykształcenie lub pracują w obszarze usług senioralnych (lekarze, pielęgniarki, edukatorzy zdrowia publicznego, pracownicy socjalni, urzędnicy administracji publicznej, pedagodzy, socjolodzy i psycholodzy), lecz pragną usystematyzować i rozszerzyć swoje kompetencje.

Profil absolwenta
Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy oraz wykształcenie specjalistycznych wieloaspektowych umiejętności potrzebnych do pracy w sektorze koordynowanej opieki zorientowanej na pacjenta w wieku podeszłym. Studenci w ciągu całego toku studiów przygotowywani są do podjęcia pracy na rzecz seniorów w ścisłej współpracy ze środowiskiem pracodawców, którzy uczestniczą w tworzeniu programu studiów, aktywnie partycypują w jego realizacji oraz weryfikują osobiście uzyskane przez studentów kwalifikacje. Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do podjęcia pracy zarówno w sektorze usług medycznych, jak i jednostkach samorządu terytorialnego, na różnych szczeblach administracji publicznej, w instytucjach i przy projektach wykorzystujących model opieki koordynowanej, a także do tworzenia usług biznesowych w obszarze siwiejącej populacji. Jest przygotowany do wykorzystania programów gerontologicznych organizacji międzynarodowych i struktur europejskich.

A co po studiach?
Absolwenci kierunku mogą pracować jako koordynatorzy opieki medyczno-środowiskowej:

  • w placówkach ochrony zdrowia;
  • w centrach aktywnego seniora;
  • w centrach opieki koordynowanej;
  • w jednostkach administracji publicznej i samorządu terytorialnego;
  • w organizacjach pozarządowych;
  • w instytutach badawczych;
  • tworząc i prowadząc biznes w obszarze opieki senioralnej.

Absolwent może kontynuować dalszą naukę na studiach magisterskich II stopnia na kierunku zdrowie publiczne.

Link do REKRUTACJI:
http://rekrutacja.umed.lodz.pl/studia-w-jezyku-polskim/koordynowana-opieka-senioralna/